1. Aktivní autofokus je v technickém principu (jako automatizovaná metoda zaostření objektivu) založen na tom, že ostřící systém

vysílá infračervený paprsek nebo zvukový signál, který se po odrazu od fotografovaného motivu vyhodnocuje a podle toho dochází k posunu objektivu

 1. Automatický program měření expozice podle typu scény PORTRÉT by měl sloužit k jednoduchému portrétování osob, proto při stanovení expozice volí

menší clonová čísla a vytváří tak záměrně menší hloubky ostrosti

 1. Automatický program fotopřístroje pro snímání rychle se pohybujících objektů např. sportovních událostí a zpravidla také nazývaný SPORT preferuje

krátké doby expozice

 1. Časová automatika (režim priority clony) znamená automatické nastavení (fotopřístroj nastaví sám)

expoziční doby ve vztahu k clonovému číslu zvolenému uživatelem

 1. Clona je

otvor s proměnnou velikostí, jímž prochází světlo do fotoaparátu

 1. Clona neovlivňuje

dobu expozice senzoru či filmu

 1. Digitální fotografie není zpravidla vhodná k

pro technicky vysoce kvalitní snímky a velmi kvalitní fotografii uměleckou a reklamní.

 1. Digitální přiblížení motivu (digitální zoom) vede zpravidla k

ke snížení kvality přiblíženého snímku

 1. Expozici filmu a čipu nemůžeme ovlivnit

zaostřením optické soustavy – objektivu

 1. Expozici (osvit) popisujeme také tzv. expoziční dvojicí, která je při konstantní citlivosti filmu/senzoru dána

clonovým číslem C a dobou expozice T

 1. Expoziční číslo EV popisuje takové kombinace

clonového čísla C, doby expozice T a citlivosti fotografického materiálu ISO, při jejichž použití dosáhneme zpravidla stejného fotografického výsledku

 1. Expozimetry pro měření dopadajícího světla jsou charakteristické

bílou transparentní kulovou hlavicí (destičkou), která světlo rozptýlí a dokonale smísí světlo dopadající z různých stran

 1. Figurativní fotografie pracuje převážně

s figurami, které ve svém celku dominují nad liniemi a tóny

 1. Formát APS (Advance Photo System) je moderní formát filmu, který se od kinofilmu odlišuje mj. tím, že

na okraji filmu je nanesena magnetická stopa, na kterou je fotoaparátem zaznamenávány údaje o expozici

 1. Formáty okamžité fotografie – formáty instantních filmů pro okamžitou fotografii – jsou dány jediným výrobcem tj. firmou

Polaroid

 1. Fotografovaný předmět se zobrazí na snímku (na fotografii – pozitivu či negativu) jako

figura

 1. Hlavní osvětlení

modeluje tvar rekvizity a má největší význam

 1. Hlavní osvětlení v ateliéru

modeluje celý tvar rekvizity a tvoří stíny

 1. Hloubka ostrosti je dána

vzdáleností mezi nejbližšími a nejvzdálenějšími rekvizitami, které jsou na snímku zobrazeny ostře

 1. Hloubka ostrosti snímku se zvětšuje

zvyšováním hodnoty clonového čísla

 1. Hodnota expozičního čísla EV nezávisí

na ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu

 1. Která z následujících etap negativního procesu (tj. procesu vyvolání filmu vyjmutého z fotopřístroje podle předpisu výrobce)  se v časové chronologii postupu vyvolání negativu provádí jako poslední?

praní a sušení filmu

 1. Která z následujících etap pozitivního procesu (tj. vyvolání vlastní fotografie podle předpisu výrobce)  se v časové chronologii postupu vyvolání provádí nejdříve?

expozice pozitivu (zpravidla zvětšení) prosvícením negativu přes objektiv zvětšovacího přístroje na maskovací rám

 1. Která z následujících možností nepatří mezi způsoby tvorby prostorového dojmu v obraze?

organizace pohybu snímaných figur kolmo na osu objektivu

 1. Který z nabízených základních úkonů (zde jsou uvedeny jen některé) se vykoná v rámci fotografického záběru (viz základní postup fotografického snímání) jako druhý v pořadí?

nastavení clony a nastavení doby expozice

 1. Který z následujících formátů snímků se v systému zdokonalené fotografie APS nepoužívá?

úzký (Small)

 1. Který z následujících programů pro úpravu fotografii je volně využití (neplacený)?

GIMP

 1. Který z následujících programů je placeným softwarem pro úpravu fotografií (placeným fotoeditorem)?

Adobe Photoshop

 1. Manuální či automatická čísla 250 nebo 1/250 na fotopřístroji (např. na LCD monitoru) nabízí hodnotu

doby expozice

 1. Manuální čí automatická volba čísla 5,6 na fotopřístroji (např. na objektivu, na LCD displeji) nabízí hodnotu

clonového čísla

 1. Mezi výhody digitálního hledáčku (v podstatě malý asi cca 1 cm barevný LCD displej) nepatří to, že

má omezené rozlišení displeje, které je výhodou zejména při manuálním ostření objektivu

 1. Modulační způsob osvětlování spočívá v nasazování

různých zdrojů světla tj. rozptýleného i směrovaného světla – při praktickém řešení osvětlení scény či objektu se uplatňují převážně oba druhy osvětlení

 1. Nastavení clony technicky ovlivňuje

hloubku ostrosti obrazu

 1. Obecně se kompenzace do plusových hodnot EV používá zejména při snímcích

v protisvětle, kde hrozí nebezpečí, že např. lidská tvář v protisvětle bude podexponována

 1. Objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností (zoom, transfokátor) umožňuje

přibližování a oddalování snímaného objektu – rekvizity

 1. Objektivy nazývané jako transfokátory či zoom objektivy jsou objektivy

s proměnnou ohniskovou vzdáleností

 1. Objektivy s velkou světelností (viz převrácená hodnota nejmenšího clonového čísla objektivu)

snímají rekvizity lépe (jejich jasy) za horších světelných podmínek a při kratších dobách osvitu

 1. Obrazový stabilizátor

částečně potlačuje rozhýbání přístroje (a tím i neostrost snímku) vlivem chvění rukou

 1. Okamžitá fotografie (která je nazývaná také instantní fotografie) ve své podstatě řeší

negativní a pozitivní proces přímo ve světlotěsném tělese fotoaparátu

 1. Označení 200 ISO označuje

citlivost negativního fotografického materiálu nebo CCD/CMOS prvku

 1. Pojem „světelný poměr“ znamená poměr

expozičního osvětlení k intenzitě osvětlení stinných částí

 1. Polovodičové prvky, které snímají obraz za objektivem digitálního fotoaparátu, se nazývá

CCD/CMOS čipy

 1. Prediktivní autofokus – Al Servo (systém sledování fotografovaného objektu) je systém, který

automaticky průběžně doostřuje objekty, které neustále mění vzdálenost od přístroje

 1. Při měření expozičních poměrů – jasového rozsahu scény – běžný fotopřístroj měří světlo

odražené od rekvizity

 1. Při nedostatečném dynamickém rozsahu světlocitlivého prvku, kdy v podstatě nelze zaznamenat celou strukturu jasů kontrastní scény, expozice „na stíny“ znamená

stinné části motivu a scény budou dobře vykresleny při volbě kompenzace expozice +EV

 1. Při vytváření běžného a jednoduchého portrétovacího (více „plochého“) osvětlení lze v praxi modelově doporučit následující postup a pořadí nasazených světel

první nasadíme efektové světlo, celkově druhé pak hlavní světlo – z hlediska osvětlení rekvizity nasazujeme nejdříve, doplňkové světlo celkově jako třetí

 1. Při vytváření jednoduchého portrétu, podobenky a i např. dokumentační fotografie se zpravidla postupuje tak, že jako první nasadíme

efektové světlo osvětlující pozadí

 1. Při využití metody měření světla dopadajícího na rekvizitu (měření dopadajícího světla) se čidlo expozimetru namíří ve směru

od rekvizity k objektivu fotopřístroje

 1. Při využití metody měření světla odraženého od rekvizity (měření odraženého světla) se expozimetr (jasoměr) a jeho čislo namíří ve směru

od objektivu fotopřístroje k rekvizitě

 1. Přístroje pro okamžitou fotografii umožňují zhotovení barevného snímku

bez použití fotolaboratoře, přímo ve fotopřístroji – po expozici snímku vytažením z přístroje

 1. Pro expoziční číslo EV (často se uvádí i termín stupeň nebo expoziční hodnota) jako absolutní veličinu neplatí, že

se zvyšuje se stoupající zrnitostí citlivé vrstvy negativního filmového materiálu

 1. Pro publikování fotografií na internetu plně dostačuje přístroj, který má velikost čipu přibližně (Mpix - megapixelu)

1,31

 1. Pro tisk fotografií v amatérských podmínkách jsou zpravidla nejdokonalejším řešením zejména tiskárny

termosublimační

 1. Průhledový hledáček využívá

Samostatnou optickou soustavu

 1. RAW formát digitální fotografie

data snímacího čipu neupravuje a přímo je v „čistém“ stavu bez zásahu procesoru fotopřístroje ukládá na paměťovou kartu pro další zpracování v počítači

 1. Režim MAKRO je určen pro tvorbu fotografií

velmi blízkých objektů a detailů motivů

 1. Rozptýlené světlo (difúzní) představuje takové paprsky světla, které

jsou odražené např. pomocí odrazných ploch

 1. Se zvyšující se teplotou chromatičnosti (barevnou teplotou) světla daného světelného zdroje se v jeho světelném záření

zvyšuje zastoupení modré složky

 1. Softbox (softreflektor) poskytuje

světlo rozptýlené

 1. Speciální jednoúčelové expozimetry tzv. flashmetry provádí především

měření světla blesku či blesků

 1. Speciální jednoúčelové expozimetry tzv. spotmetry provádí

bodové měření expozice zpravidla pomocí speciálního hledáčku, jehož zorný úhel je od 1 do 5 stupňů

 1. Stavbou fotografie rozumíme proces

materiálního (technického) zhotovení výrazu fotografie (vlastní, negativní, pozitivní, elektronický proces)

 1. Stereofotografie je tvořena dvěma fotografiemi stejného motivu, které jsou vytvořeny za účelem vytvoření divákovy iluze

prostoru

 1. Střední šedá barva je v praxi technicky definovaná jako šedá, která odráží

18% dopadajícího světla

 1. Světlo modré oblohy (bez mraků), např. dopadající na rekvizitu umístěnou ve stínu, má přibližně barevnou teplotu

10 000 K

 1. Světlo určené pro zesvětlení stínů má být

rozptýlené (difúzní), nižší intenzity a směřované tak, aby se netvořily další stíny

 1. Světlotěsné těleso digitálního fotografického přístroje neobsahuje

clonu jako systém speciálním lamel upravujících množství světla dopadajícího na senzor

 1. TIFF formát (.TIFF) patří mezi formáty

nekomprimované – snímky uložené v tomto formátu neztrácejí původní kvalitu

 1. Třetinové dělení je známé kompoziční schéma (pro umístěný významných figur v ploše fotografie), které

rozděluje plochu snímku na třetiny v obou směrech

 1. Twain Driver je speciální program

pro stahování snímků z paměťové karty fotoaparátu

 

 1. Tzv. DX kód (zpravidla v podobě kovových plošek, různě umístěných na kazetě filmu) nabízí fotopřístroji informace

o citlivosti vloženého filmu bez toho, že by ji fotograf musel nastavovat ručně sám

 1. Tzv. velký formát filmového materiálu má zpravidla mj. velikost obrazového pole negativu (rozměry negativního obrazu)

90x120 mm

 1. V praxi můžeme pomocí histogramu orientačně poznat, zda-li je snímek správně exponovaný. Platí obecně, že pokud tedy histogram zobrazuje větší zastoupení světlých jasů, pak snímek se jeví jako

přeexponovaný

 1. Ve fotografické praxi se provádí tzv. „kladná“ kompenzace (+EV), která zajistí, že na senzor dopadne oproti původně (expoziční automatikou) změřeným hodnotám

více světla

 1. Ve skladebném principu role (úlohy) významného prvku – figury – chápeme prvky rušivé jako prvky, které

by zpravidla na dobrém snímku být neměly, ale základní smysl snímku nemění

 1. Ve skladebném principu role (úlohy) významného prvku – figury – zpravidla platí, že omezíme prvky

rušivé

 1. Ve skladebném principu role (úlohy) významného prvku – figury – zpravidla platí, že prvky hlavní

zdůrazníme

 1. Velikost obrázkového pole negativu (rozměry negativního obrazu) formátu „kinofilm“ je

24x36 mm

 1. „Vzdušná perspektiva“ znamená

zobrazení vzduchového závoje, který snižuje kontrast vzdálenějších rekvizit

 1. Z hlediska výtvarné funkce rámu mezi významná místa fotografického snímku (kam se zpravidla umisťují významné figury) patří zejména

spojnice (úsečky rovnoběžné se stranami rámu) bodů rozdělujících strany na třetiny a jejich průsečíky

 1. Zjednodušeně platí, že čím větší počet (mega)pixelů snímací čip fotoaparátu obsahuje, tím získáme

větši počet obrazových bodů fotografie

 1. Zrnitost citlivé vrstvy negativního materiálu (klasického filmu)

se zvyšuje se vzrůstající obecnou citlivostí filmu (ISO, ADA, DIN)

 1. Základní objektivy mají ohniskovou vzdálenost přibližně rovnou uhlopříčce záznamového média tj. obrazového pole čipu/negativu a poskytují tak zpravidla běžný obrazový úhel okolo

50°

 1. Základní princip postupu měření světla dopadajícího na střední šedou tabulku spočívá v tom, že

přímo do scény – co nejblíže k (měřenému) hlavnímu motivu – umístíme normalizovanou střední šedou tabulku a změříme expozici pomocí světla odraženého pouze z této speciální plochy

 1. Vlastní stín (nasvětlovaného tělesa – fotografovaného motivu či rekvizity) vzniká

přímo na osvětlovaném tělese, zejména pak na jeho straně odvrácené od zdroje

 1. Firmware nebo-li software fotoaparátu

nelze zpravidla uživatelem přímo měnit a fotograf je odkázán jen na omezený počet funkcí, které výrobce implementoval do přístroje

Zakázkový portrét:
b) představuje lepší verzi podobenky

Portrétní fotografie
40. léta 19.stol

Nalezené zátiší
Seskupení rekvizit, není záměrně aranžováno

Reportážní
V dynamické dějové akci